විශේෂාංග Bliss hair

හිසකෙස් ප්රතිස්ථාපනය සඳහා සරලම ක්රමය?

ඇත්ත වශයෙන්ම - Bliss කෙස්.

ශක්තිමත් හා පෝෂණ ක්රියාකාරකම් සමඟ නවීන සූදානම.

බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව Bliss hair
විකිණීමට Bliss hair
මිල Bliss hair
පරීක්ෂණ Bliss hair

සංරචක

- අලිගැටපුම් නිස්සාරක

- කූටෝඩ් උපුටනයක්

- ඇල්ෆල්ෆා තෙල්

SALE -50%  Bliss hair

උසස් කිරීම අවසන් වන තුරු

10h 24මිනි. 54තත්පර

36,00 24EUR

දැන් බොයි

දැන් බොයි

ප්රවර්ධන